Skriv ut sidanStart > Förvaltning och styrning > Policyer > Informationspolicy
Start > Förvaltning och styrning > Policyer > Informationspolicy

Informationspolicy

 

1. Allmänt

Cell Impacts externa redovisningsmaterial och investerarrelationer skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen kräver.

 

2. Distribution av pressmeddelande och redovisningsmaterial

Extern redovisningsinformation, delårsrapporter och bokslutskommuniké, offentliggörs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och First North föreskrifter.

I informationsarbetet ska avvägning ske mellan skyldighet att lämna information till aktieägare och andra intressenter och skyldighet att lika behandla alla aktieägare och intressenter. Risken för selektiv information skall alltid beaktas.

Samtliga pressmeddelanden och liknande extern information skall godkännas och distribueras av VD, som är tillika IR-ansvarig. I den mån VD inte är tillgänglig skall styrelsens ordförande träda in i VDs ställe.

Årsredovisningar och delårsrapporter skall finnas tillgängliga via hemsidan och endast i undantagsfall distribueras till de aktieägare som via Euroclear Sweden AB eller direkt till Cell Impact framställt sådana önskemål. Kallelse till bolagsstämma sker genom pressrelease och annonsering i de tidningar som vid var tid gäller enligt bolagets bolagsordning.

 

3. Produktion av externt redovisningsmaterial

Redovisningsinformation framställs av CFO personal enligt rutiner fastställda av VD. CFO i bolaget är administrativt ansvarig för att sammanställa ekonomiska rapporter även om det löpande arbetet i praktiken har outsourcats till extern redovisningsbyrå. Styrelsen avlämnar dessa rapporter, men de kan även avges av VD på styrelsens uppdrag. 


4. Kontakter med media

Kontakter med media skall utföras av VD, eller av medarbetare som VD utser i enskilda fallet. Styrelsens ordförande äger även rätt att ha dessa kontakter. 

 

5. Kontakter med aktieägare och kapitalmarknadsaktörer

Kontakter med analytiker, institutionella aktieägare och övriga aktiemarknadsaktörer ska utföras av VD, styrelseordförande och/eller CFO, eller genom medarbetare som VD utser i enskilda fallet. Kontakter med privata aktieägare ska handhas av VD eller styrelsens ordförande.

Vid speciella tillfällen får ej offentliggjord information lämnas selektivt, t ex vid planerad nyemission, förhandling om företagsköp eller kontakter med ratinginstitut eller bank. Mottagaren skall göras medveten om att detta är konfidentiell information och att mottagaren därmed blir insider. I samband med den selektiva informationsspridningen skall loggbok föras i enlighet med gällande marknadsmissbruksförordnig. 


6. Tyst period

Inför publicering av delårsrapporter, bokslutskommuniké eller årsredovisning hålls en tyst period under 30 dagar. Under tyst period planeras inga personliga möten med placerare eller analytiker och inga kommentarer får göras angående Cell Impacts ekonomiska utveckling. Fattar bolaget i övrigt beslut eller inträffar händelser som bedöms väsentliga, skall bolaget omedelbart offentliggöra saken.

Ingen handel får ske i aktien av insynspersoner under denna period. Det bör noteras att förutom sedvanliga insynspersoner så omfattas även bolagets personal av 30-dagars-regeln.

 

7. Hemsida

Cell Impacts hemsida skall uppfylla de formella krav som First North ställer. En utsedd webmaster fungerar som praktisk ansvarig inom ramen för bolagets totala informationspolicy.

 

8. Policy kring rykten och informationsläckor

Cell Impact kommenterar inte rykten som berör bolaget eller enskilda affärshändelser. Bolaget skall hantera information så att risken för läckage minimeras. Endast när ryktesspridning bedöms som skadlig för verksamheten kan bolaget välja att lämna klargörande information. När väsentliga företagshändelser är nära förestående, eller om sådan kan antas kunna inträffa, eftersträvar företagets ledning att ha förberett ett pressmeddelande, dokument eller annat yttrande ägnat att snabbt kunna offentliggöras.

 

9. Insynshandel

Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ska bolaget definiera och upprätta en lista över personer i ledande ställning, samt säkerställa att desas är skriftligen underrättade. En förteckning över närstående personer till personer i ledande ställning ska upprättas och underhållas. Personera i ledande ställning publiceras på bolagets hemsida (se följande länk http://www.cellimpact.se/styrelse.html och http://www.cellimpact.se/ledning.html .

Insynshandel skall ske i enlighet med marknadsmissbruksförordningen. När en person i ledande ställning vill göra en affär i bolagets aktie skall alltid ordförande först informeras och godkänna affären.  Om ordförande gör en affär skall VD godkänna transaktionen. Sedan skall personen elektroniskt rapportera alla ändringar i sina innehav till Finansinspektionen  inom tre arbetsdagar från transaktionsdagen när transaktionen under innevarande år överstiger 5.000 EUR. Erhåller kvitto från Finansinspektionen ska skickas till Bolaget via epost (info@cellimpact.com).

Information om innehav i bolaget för personer i ledande ställning kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida. Transaktionerna finns enbart på Finansinspektionens hemsida.

Rapporteringsskyldighet inträffar vid alla förändringar i innehav inklusive gåvor, optioner som löpt ut eller förfallit m.m.

När en insynsperson upphör att vara insynsperson ska Ordförande tillse att Issuer surveillance Stockholm på iss@nasdaqomx.com samt Certified Adviser meddelas om vem som har ”avgått”.

 

10. Flaggning i samband med ändring av innehav

Även om det inte är obligatoriskt så följer Bolaget de allmänna sk flaggningsreglerna vilket innebär att transaktionen offentliggörs genom pressrelease när:

1. Förvärvet medför att förvärvarens andel av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent.

2. Överlåtelsen medför att överlåtarens andel av röstetalet för samtliga aktier går ner under någon av gränserna ovan. 

 

Personal som innehar befattningar nämnda i informationspolicyn

Jan Rynning, Ordförande

Mats Wallin, VD

Håkan Wallin, CFO

Mats Wallin, t.f. Webmaster

 

Rollen som Certified Adviser nämnd i informationspolicyn är Erik Penser Bank (http://www.penser.se).

www.cellimpact.se är Bolagets hemsida för IR och mediakontakter.

 

 

Ovanstående informationspolicy är fastställd av

Cell Impact AB (publ) den 14 juli 2016.

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »