Skriv ut sidanStart > Om Cell Impact
Start > Om Cell Impact

Om Cell Impact

Cell Impact medverkar till att förbättra kvaliteten på de producerande enheterna med en bibehållen eller ökad produktionstakt.Våra tillverkningsmetoder möjliggör minskade produktionskostnader och tillverkningstider.

En mindre produktions- och testanläggning bestående av en robotstyrd produktionslina, två flexibla teststationer och ytterligare två slagenheter är i bruk i Cell Impacts lokaler i Karlskoga.

Cell Impact kan erbjuda produktion av flödesplattor, leverans av kompletta lösningar tillsammans med partner, diverse kundspecifika test- och produktionsutvecklingsuppdrag och i samarbete med kund exempelvis kostnads- och kvalitetsoptimera processer.

Kunder

Våra kunder utgörs främst av maskintillverkare, men även av tillverkare av främst bränsleceller. Cell Impact erbjuder höghastighetsslagenheter och i vissa fall leverans av tillverkning av plattor efter kundens egen design. Vi samarbetar även med våra kunder för att finna optimala lösningar för vår teknologi utifrån preestanda, material och kostnad.

Historik

Bolaget startade under namnet Cell Impact 2004 och var fram till februari 2013 ett helägt dotterbolag till Morphic Technologies då Bolaget delades ut till Morphic Technologies aktieägare. Föregångare till Cell Impact var Exodyn AB som med kärnkompetens och med den erfarna personalen startades som Morphic Technologies 1999. Målsättningen var att till tillverkande högvolymindustri tillhandahålla en produktionsteknologi med stora möjligheter att ersätta befintliga metoder inom kapning och formning av metalliska komponenter. Under 2004 delades verksamheten upp i två bolag; Dynamis AB som ansvariga för maskinteknologin och Cell Impact  för tillverkning av flödesplattor till bränsleceller. 2007 ändrades Dynamis fokus till enbart materialhantering och därmed flyttades teknikansvaret för slagenheterna till Cell Impact.

Det har under årens gång visat sig att marknaden för volymproduktion av flödesplattor inte har kommit upp till budgeterade nivåer. Det har inneburit att styrelsen i oktober 2010 beslutade att bredda strategin, och den omfattar numera produktion, konsulttjänster och slagenheter. Detta är en bredare och mer flexibel ansats för att möjliggöra en ökning av den hittills låga omsättningen.

I början av 2000-talet fokuserades insatserna till kapområdet med en förhoppning om att det skulle revolutionera produktionsmetoderna. Dock visade sig efterfrågan av utrustning som kapar med hög kvalitet, hög produktionstakt och i hög volym vara ytterst begränsad. I de flesta fallen finns inte behovet som kombinerar volymproduktion med produkter av hög kvalitet. En annan inte helt oviktig orsak till att satsningen inte varit lyckosam är svårigheten att ta hand om (dämpa) överskottsenergin, främst för större dimensioner som alla tillverkare av höghastighetskapar måste hantera..Cell Impact har idag en lösning som Bolaget har testat och som bedöms uppfylla tillförlitlighetskraven.

Kombinationen av utebliven efterfrågan inom kapning, svårigheter med att dämpa överskottsenergin och ett scenario om ett förestående genombrott för bränsleceller resulterade i en förändrad affärsinriktning mot produktion av flödesplattor i mitten av 2000-talet. Med facit i hand var marknaden för liten, se den långsamma marknadsutvecklingen för bränsleceller från 2008 till 2012 i efterföljande kapitel, särskilt för utrustning som är bäst lämpad för volymproduktion. Till det skall adderas att kundernas traditionella val av produktionsmetoder, samt att fokus har legat på utveckling av koncept dvs lägsta kostnader för prototyper, har missgynnat Cell Impact. Det har varit en uppenbar nackdel för Cell Impact eftersom teknologin inte ansetts vara väl beprövad och initiala verktygskostnader blir höga per enhet vid små volymer. Cell Impact ser idag en trend mot fokus på att minska tillverkningskostnaderna för de aktuella och kommande industrialiserade bränslecellskoncepten. Det passar Bolagets profil bättre, eftersom höghastighetstekniken fördelar då väger tyngre och det ofta leder till nya tekniksprång.

Cell-Impact_45B0350_250px.jpg

Bolagsbeskrivning

Cell Impacts bolagsbeskrivning finns att ladda ner. Du hittar den genom att välja Presentationer under Nyheter här »  

Certifierat

Cell Impact är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Certifikat

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »