Valberedning

En valberedning skall utses bestående av representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna i Bolaget. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedeningen skall således förbereda förslag till följande beslut:

  1. Förslag till val av ordförande vid stämman
  2. Förslag till val av styrelseledamöter
  3. Förslag till val av styrelseordförande
  4. Förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete
  5. Förslag till val av revisorer
  6. Förslag till ersättning till bolagets revisorer
  7. Förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bolagets valberedning kan göra det via e-post till:

info@cellimpact.com eller med brev till adressen:

Cell Impact AB (publ)

Plåtvägen 18

691 50 Karlskoga

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »