Skriv ut sidanStart > Om Cell Impact > Verksamhetspolicy
Start > Om Cell Impact > Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Förutsättningen för att uppfylla kundernas förväntningar är att vi levererar produkter och tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid, till överenskommet pris, samt med relevant beaktande av arbetsmiljökrav och åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Vi ser till att följa lagar, förordningar och föreskrifter och ha en god inre och yttre miljö.

Genom ledningens och övriga medarbetares engagemang, ansvarstagande och kompetensutveckling lägger vi grunden för arbetet med ständiga förbättringar, som leder oss fram till målet att vara en för våra kunder trygg och miljömedveten affärspartner.

Cell Impact skall verka för att de anställda ej skall utsättas för arbetsmiljörisker, som kan skada eller påverka dem. Cell Impact skall aktivt verka för att minimera påverkan på den yttre miljön och vara observant på miljöaspekterna.

Det gör vi genom att:

  • Verka för att minska energiförbrukning
  • Bidra till kretsloppet av varor genom att källsortera
  • Välja leverantörer som har en vilja och förmåga att bedriva miljöarbete.

Engagerade och kompetenta medarbetare skall kunna trivas och utvecklas i sitt arbete. Detta tror vi kan främjas av en trevlig miljö där vi för en diskussion mellan varandra om miljö- och trivselfrågor. Varje synpunkt skall tas tillvara för att öka säkerheten, hälsan och trivseln i företaget. Det är varje anställds skyldighet att ta personligt ansvar för sin och arbetskamraters hälsa och säkerhet.

Alla anställda har ett delansvar i att företagets miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Det är upp till samtliga medarbetare att noga följa givna instruktioner och rutiner och att genast rapportera risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. Om det uppstår störningar gäller att omsorgen om hälsa och miljö prioriteras.

Såväl i nutid och framtid skall gällande riktvärden för arbetsmiljön och miljöpåverkan innehållas med marginal.

För att tydliggöra företagets arbetsmiljöarbete sker löpande uppföljning av arbetsmiljön med hjälp av nyckeltal. Vi mäter antalet olycksfall i arbetet, antalet olyckstillbud, sjukfrånvaro som beror på arbetsskador, övrig sjukfrånvaro samt sammanlagd sjukfrånvaro.

 

Karlskoga 2011-09-30

 

Mats Wallin

Verkställande direktör

© Copyright 2011 · Cell Impact AB · Plåtvägen 18 · 691 50 Karlskoga · Sweden · Phone: +46 (0)586- 574 50 · info@cellimpact.com

english_flag.gif English »

 

 »